w 2019 r. obchodzimy
JUBILEUSZ 10.lecia
szczegóły wkrótce na naszym profilu na FB!

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Jędrzej SkrzypczakBiografia:

W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM, pisząc pracę magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Błażejczaka zatytułowaną Ochrona programów komputerowych w Polsce. W 1996 r. uzyskał tytuł magistra politologii w ówczesnym Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Sobczaka pt. Dozwolony użytek z chronionych utworów. W latach 1995-1997 był aplikantem sądowym w Okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, zdając w 1997 r. egzamin sędziowski. W roku 1996 został doktorantem w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W tym okresie przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Sobczaka pracę doktorską zatytułowaną Ochrona programów radiowo-telewizyjnych (obrona w 1999 r.). Po uzyskaniu stopnia doktora został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego INPiD UAM. W 2006 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W 2010 r. został zatrudniony dodatkowo w charakterze adiunkta w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. W 2011 r. na podstawie książki Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji w Polsce uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kilku różnych obszarów badawczych. Z pewnością najważniejszym z nich, którym zajmuje się od początku pracy naukowej, jest problematyka funkcjonowania środków społecznego przekazu, a w szczególności radiofonii i telewizji, tzw. „nowych mediów”, a także prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa prasowego oraz sytuacji mediów publicznych. Jeszcze w trakcie studiów doktoranckich odbył staż naukowy w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Efektem tych dociekań były takie publikacje jak: Media elektroniczne a ład międzynarodowy („Przegląd Politologiczny” 1999 nr 3-4), Pozycja prawna nadawców w świetle Konwencji rzymskiej z roku 1961 r. (opublikowany w pracy zbiorowej pod red. W. Dudka, Prasa, radio, telewizja Katowice 2000), Ochrona nadań stacji radiowych i telewizyjnych w świetle porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektów Własności Intelektualnej (TRIPS) (w: Media i Polityka, tom I, Poznań-Września 2001), Powołanie i odwołanie redaktora naczelnego („Studia Medioznawcze” 2001 nr 3-4), W kwestii powołania samorządu zawodowego dziennikarzy („Publicystyka i Polityka”, Kijów 2002 nr 3), Ograniczenia koncentracji przedsiębiorstw medialnych a wolność słowa - doświadczenia Unii Europejskiej i Polski („Studia Medioznawcze” 2003 nr 5), Finansowanie radiofonii i telewizji publicznej a wspólnotowe zakazy pomocy państwowej (w: I. Dobosz i B. Zając (red.), Polskie media w jednoczącej się Europie. Szanse i wyzwania, Kraków 2006), Czy TVP potrzebne jest prawo handlowe? (współautorstwo J. Sobczak, „Palestra” 2006, nr 1-2), Nowelizacja przepisów określających zasady finansowania radiofonii i telewizji publicznej w Polsce (w: J. Sobczak, B. Hordecki (red.), Polityka i Media, Poznań 2008).
Od dłuższego czasu zajmuje się także statusem tzw. nowych mediów, czego efektem są takie teksty, jak: Problem koncesji na nadawanie programu nadawców internetowych („Studia Medioznawcze” 2006 nr 3), Radiofonia i telewizja - nowe wyzwania prawne (w: J. Fras (red.), Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Prawo, język, tekst, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2007), The Main Changes Introduced by the European Audiovisual Media Service Directive (w: A. Stępińska (ed.), News in Europe, Europe, Europe on News. The Proximity and Distance, Berlin 2011) oraz rozprawa habilitacyjna Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji ( Poznań 2011 r.).
Od 2008 r. prowadził badania naukowe w ramach interdyscyplinarnego projektu zatytułowanego NetRadio - system nadawania w szerokopasmowym internecie indywidualnie profilowanych kanałów radiowych z wieloma metodami dostępu (beneficjent: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN-Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. kierownik projektu: dr inż. Maciej Stroiński). Idea tego nowatorskiego w skali światowej pomysłu, polega na wprowadzeniu systemu automatycznego tworzenia indywidualnego programu radiowego na żywo, skonstruowanego zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy, i transmisji tego programu w sposób, który nie będzie się odróżniał od programu radiowego emitowanego w sposób naziemny. Projekt Netradio ma sprzyjać wykorzystaniu bogatych zasobów znajdujących się w archiwach rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia oraz wysokiej klasy audycji o charakterze informacyjno-publicystycznym na bieżąco produkowanych przez stacje publicznego radia. Wkład w prace wieloosobowego zespołu złożonego ze specjalistów z różnych dyscyplin naukowych, polega na opracowaniu prawno -organizacyjnych założeń funkcjonowania tego przedsięwzięcia. Raport cząstkowy z tych badań opublikowano jako Legal frame of Netradio - a project for Public radio Regional Stations (w: The medium with promising future, Radio in Central and Eastern European Countries, ed. S Jędrzejewski, Lublin 2007).
Kolejnym obszarem zainteresowań naukowych dr hab. Jędrzeja Skrzypczak były zagadnienia funkcjonowania systemu politycznego, a w szczególności instytucjonalizacji partii politycznych, grup nacisku oraz systemu wyborczego. Konsekwencją tych prac było opublikowanie takich tekstów, jak: Finansowanie polskich partii politycznych ze źródeł zagranicznych (w: A. Stelmach, Transformacja systemowa w Polsce i Rosji. Sukcesy i Zagrożenia, Poznań 2000), Jawność działania grup nacisku jako element gwarancji rzetelności życia publicznego (w:  R. Paradowski (red.), Kulturowe instrumentarium wolności. Etyka i prawo, Poznań 2005), Kampania w referendum europejskim w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego (w: D. Piontek (red.), Europejskie wybory Polaków. Referendum  wybory do Parlamentu Europejskiego, Poznań 2007), Ewolucja zasad finansowania udziału komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w latach 1989-2000 (w: A. Stelmach (red.) Prawo wyborcze i wybory. Doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratyzacyjnych w Polsce, Poznań 2010). W 2007 r. wziął udział w grancie KBN realizowanym w INPiD UAM Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy (2007 r.), czego efektem był rozdział w pracy zbiorowej (Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Policji a badanie i opiniowanie przez lekarzy osób podejrzanych i oskarżonych (współautorzy dr n. med. M. Koralewska-Kordel, dr n. med. K. Kordel) w: A. Szymaniak, W. Ciepiela (red.), Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007.
Jeszcze innym polem badawczym, który znalazł się w orbicie zainteresowań dr. hab. Jędrzeja Skrzypczaka były próby analizy polskiej polityki zdrowotnej. Była to konsekwencja wieloletniej współpracy z samorządem zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów. Efektem tych badań były takie publikacje, jak w szczególności: interdyscyplinarna praca zbiorowa pod współredakcją J. Skrzypczaka oraz dr n. med. T. Maksymiuka zatytułowana Polska polityka zdrowotna a akcesja Rzeczpospolitej do Unii Europejskiej (Poznań 2006), a także Wolność wypowiedzi i prawo do krytyki a lojalność wobec członków samorządu zawodowego - rozważania na tle orzeczenia TK w sprawie art. 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej („Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2008, nr 1), Przeszczep mózgu - dylematy prawne, społeczne i deontologiczne („Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2008 nr 2), Prawa pacjenta prawami człowieka? (w: T. Gardocka, J. Sobczak, Dylematy praw człowieka, Toruń 2008),  Wybrane problemy postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy (w: R. Kmieciak (red.) Z badań nad samorządem zawodowym w Polsce,  Poznań 2010), a nadto liczne opracowania w branżowym czasopiśmie naukowym „Medyczna Wokanda”.

W ostatnim okresie, w związku z podjęciem współpracy z Instytutem Zachodnim w Poznaniu, podjął próby analizy wybranych aspektów polskiej polityki zagranicznej i zagadnień bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z uzyskaniem grantu Polacy w Niemczech, rozpoczął prace nad analizą statusu prawnego Polaków zamieszkałych w Republice Federalnej Niemiec. W ramach tego projektu opublikował m. in. materiał zatytułowany Status prawny Polaków w Republice Federalnej Niemiec (w: Prawa mniejszości narodowych, pod red. T. Gardockiej i J. Sobczaka, Warszawa - Toruń 2010) oraz Status prawny Polaków w Niemczech - Raport cząstkowy (w: P. Cichocki, M. Götz, M. Nowosielski, P. Kubacki, J. Skrzypczak, M. Tujdowski, Polacy w Niemczech, Ekspertyzy Instytutu Zachodniego, Poznań  2010).
Kolejnym projektem naukowym w którym  partycypuje, są badania zatytułowane Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku (kierownik: prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski), w ramach którego podejmuje analizę problemu bezpieczeństwa informatycznego. W sumie dr hab. Jędrzej Skrzypczak opublikował ponad siedemdziesiąt pozycji, poruszających wszystkie wyżej wymienione obszary badań.

Dr hab. Jędrzej Skrzypczak pełni funkcję sekretarza redakcji i członka Rady Naukowej ogólnopolskiego pisma naukowego „Medyczna Wokanda” oraz od 2011r. bierze udział w pracach redakcji ogólnopolskiego pisma naukowego „Studia Strategiczne”. Ponadto pełni funkcję sekretarza zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, a także jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (Oddział w Poznaniu) oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego. Starał się łączyć działalność naukową z potrzebami praktyki. Stąd też sporządził kilkadziesiąt opinii i ekspertyz dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, sądów powszechnych, redakcji prasy ogólnopolskiej i lokalnej z zakresu prawa prasowego i polityki medialnej. Brał udział w pracach zespołu kierowanego przez prof. Tadeusza Kowalskiego, powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego przygotowano projekt ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych. Współpracował z wydawnictwami poradniczymi i branżowymi. W rezultacie opublikował kilkadziesiąt artykułów na łamach w takich pism jak: „Medical Tribune”, Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz na stronach internetowych wydawnictwa LEX. Prowadził także liczne szkolenia takich grup zawodowych jak dziennikarze, rzecznicy prasowi, radcy prawni, lekarze, pielęgniarki. Dzięki rekomendacji Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM został wybrany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do rady nadzorczej Polskiego Radia - Radia Merkury, w której sprawuje funkcję wiceprzewodniczącego tego organu spółki.

Publikacje autora w Scriptorium:

Nowe media: dylematy - zagrożenia - szanse
SPIS TREŚCI   Wstęp Część I. Nowe w mediach. Nowe media Rozdział I. Jędrzej Skrzypczak, Era “nowych mediów”Rozdział II.Jacek...
Cena: 65,00 PLN
więcej...
O profesjonalizacji dziennikarstwa
SPIS TREŚCI WstępRozdział I.Karin WAHL-JOERGENSENChallenges to journalistic professionalism: On technological change, boundary work and epistemologies of journalismRozdział...
Cena: 65,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt Alexis Sanchez Jersey http://www.arsenalplayershop.com http://www.ncaaplayershop.com Eddie Lacy Jersey http://www.realmadridplayershop.com lagalaxy soccer shop mls player shop uefa club jersey national soccer shirt usa soccer player shop hockey throwback shop 16/17 juventus jersey shop penguins player shop blackhawks player gear blues player shop 16/17 atletico madrid jersey shop capitals player shop marian hossa jersey andrew shaw jersey clark griswold jersey patrick kane jersey duncan keith jersey jonathan toews jersey Artemi Panarin Jersey 2017 saint germain jersey barcelona jersey 16/17 16/17 Manchester United jersey 16/17 Real Madrid jersey 2017 inter milan jersey 16/17 bayern munchen jersey shop hockey jersey canadiens player jersey anaheim ducks player shop mlb player shop lakings player store lakings player shop

Ergobaby Pas Cher | Louboutin Pas Cher | Canada Goose Pas Cher