Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

POLITOLOGIA

Rzecznik prasowy rz�du. Rola i zadania w polskiej polityce informacyjnej po 1989 r.
SPIS TRE�CI   WST�P   Rozdzia� I. KOMUNIKOWANIE SPO�ECZNE I POLITYCZNE 1. Wprowadzenie 2. Poj�cia i definicje komunikowania 3. Proces...
Cena: 66,00 PLN
więcej...
Tropem wielkiej przemiany. Publicystyka 1989-2004
Spis tre�ci WST�P   3.10.1989. - Reforma gospodarki krok po kroku   1991 24.02.1991. - Prezydent musi uwa�a� na s�owa 14.03.1991....
Cena: 55,00 PLN
więcej...
K�amstwo, kr�tactwo, destrukcja. Trzy lata rz�d�w PiS
Wybór publicystyki K. �ozi�skiego z lat 2015-2018WST�PKsi��ka jest moj� specyficzn� kronik� „pod�ej zmiany”, któr�...
Cena: 49,90 PLN
więcej...
Raport g�gaczy. O k�amstwach, manipulacjach i prawdziwych zamiarach �rodowiska PiS
SPIS TRE�CI Przedmowa z 7 marca 2016 r.Wst�pRozdzia� 1.K�amczoholizm i k�amstwo jako g�ówna metoda uprawiania politykiK�amstwo odwracaj�ce"Odnowa...
Cena: 49,00 PLN
więcej...
Prezydenci III RP. Meandry w�adzy
SPIS TRE�CI Wst�p Wykaz skrótów Rozdzia� I.Wojciech Jaruzelski - Prezydent PRL i RP1.1. "Okr�g�y Stó�"1.2. Obrady "okr�g�osto�owe"1.3....
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Kilka zagadnie� politologicznych
SPIS TRE�CI Wprowadzenie I. Rola partii politycznych w parlamentarnym systemie ustrojowym II. Prawne instrumenty dzia�ania opozycji parlamentarnej i ich skuteczno��...
Cena: 45,00 PLN
więcej...
Clashes of Dragons and Dragonflies. Japan's Foreign Policy towards the People's Republic of China, 1972-2008, Ma�gorzata Karolina Citko
Ma�gorzata Citko traktuje problem polityki zagranicznej Japonii wobec Chi�skiej Republiki Ludowej w latach 1972-2008 wielowymiarowo.  Z jednej strony autorka...
Cena: 52,35 PLN
więcej...
Przyczyny rozpadu Jugos�awii w latach 90. XX wieku, Magdalena Pioru�ska
SPIS TRE�CI Wst�p Rozdzia� I.Okres komunistycznych rz�dów w latach 1945-19901. Kszta�towanie si� koncepcji socjalistycznej Jugos�awii w okresie...
Cena: 39,90 PLN
więcej...
Polski polityk a polityczny etos... Rozwa�ania na podstawie materia��w opublikowanych w internecie pod koniec pierwszej dekady XXI w., Paulina Maria Wi�niewska
SPIS TRE�CI Wprowadzenie 1. Moralno�� w polityce2. J�zyk wypowiedzi polityka3. Ulubione tematy polskich polityków4. Cel dzia�a� polskiego polityka?4.1....
Cena: 76,68 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt