Tomasz Jastrun: "Mimo wszystko"

Witold Machura: "SYCYLIA" cz. 1

Piotr Rachtan: "Na zapleczu PRL. Erozja"

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

MEDIA

Dziennikarstwo i media muzyczne a polityka
SPIS TRE�CI Dariusz Baran, Artur M. TrudzikNowa perspektywa bada� nad dziennikarstwem i mediami muzycznymi I. Dziennikarstwo...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Nowe media: dylematy - zagro�enia - szanse
SPIS TRE�CI   Wst�p Cz�� I. Nowe w mediach. Nowe media Rozdzia� I. J�drzej Skrzypczak, Era “nowych mediów”Rozdzia�...
Cena: 65,00 PLN
więcej...
Informacja: wolne dobro publiczne niechronione autorskoprawnie (cz. 1)
SPIS TRE�CI Wst�pRozdzia� I.Poj�cie i wybrane problemy informacji w procesach komunikacji i komunikowania. Prawa gatunku twórczo�ci w dokumentalistce...
Cena: 45,00 PLN
więcej...
Polskie czasopi�miennictwo uchod�cze na W�grzech 1939-1945
SPIS TRE�CI   WprowadzenieRozdzia� I. Królestwo W�gier w latach 1939-1945Rozdzia� II. Spo�eczno�� polska na W�grzech w latach II...
Cena: 80,00 PLN
więcej...
O profesjonalizacji dziennikarstwa
SPIS TRE�CI Wst�pRozdzia� I.Karin WAHL-JOERGENSENChallenges to journalistic professionalism: On technological change, boundary work and epistemologies of...
Cena: 65,00 PLN
więcej...
Polskoj�zyczna prasa gadzinowa czas�w okupacji hitlerowskiej 1939-1945. Studia i szkice zebrane
SPIS TRE�CI Od autora I. Niemiecka polskoj�zyczna prasa gadzinowa czasów II wojny �wiatowej 1939-1945 (próba syntetycznego spojrzenia) II. Polskoj�zyczne...
Cena: 69,00 PLN
więcej...
Czasopi�miennictwo regionalistyczne w Polsce. Poj�cie, za�o�enia ideowe, uwarunkowania rozwoju, rodzaje i typy, zadania i funkcje
SPIS TRE�CI   ROZDZIA� I. CZASOPISMO REGIONALISTYCZNE - STATUS POJ�CIOWY 1.1. Próba definicji 1.2. Cecha regionalistyczna 1.2.1. Zasadnicze...
Cena: 70,00 PLN
więcej...
Pomi�dzy wolno�ci� a odpowiedzialno�ci�. Problemy wsp�czesnych medi�w (tom III)
SPIS TRE�CI   WPROWADZENIEAniela SZCZEPANIKOWAMedia dla cz�owieka czy cz�owiek dla mediów?Sandra GWÓ�D�Uzale�niona wolno��....
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Zarys czasopi�miennictwa regionalistycznego w Wielkopolsce po drugiej wojnie �wiatowej
SPIS TRE�CI Wst�p ROZDZIA� I.CZASOPISMO REGIONALISTYCZNE - STATUS POJ�CIOWY, WYZNACZNIKI, ZADANIA, ROLE, TYPY1.1. Czasopismo regionalistyczne - poj�cie1.2....
Cena: 51,00 PLN
Teraz w promocji 30,00 PLN
więcej...
Pomi�dzy wolno�ci� a odpowiedzialno�ci�. Problemy wsp�czesnych medi�w (tom II)
SPIS TRE�CI Jacek SOBCZAKWitold SOBCZAKKrytyka osób pe�ni�cych funkcj� publiczn� a kontratyp znies�awienia Agnieszka DEMCZUKMedia vs. w�adze...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Wsp�czesna prasa lokalna w Wielkopolsce
SPIS TRE�CI Wst�p ROZDZIA� I. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE JAKO OBSZAR BADA� PRASY LOKALNEJ1.1. Charakterystyka demograficzna i terytorialna województwa...
Cena: 69,00 PLN
Teraz w promocji 40,00 PLN
więcej...
Manipulacja w mediach
SPIS TRE�CI Magdalena ButkiewiczManipulacja informacjami na przyk�adzie wybranych polskich telewizyjnych stacji informacyjnych Anna G�balskaTechniki i narz�dzia...
Cena: 46,00 PLN
więcej...
Sztuka - media - rozrywka
SPIS TRE�CI WPROWADZENIE Paulina WI�NIEWSKAEcha ideologii (anty)feministycznej we wspó�czesnej polszczy�nie Mateusz BIECZY�SKISztuka a rozrywka....
Cena: 41,88 PLN
Teraz w promocji 30,00 PLN
więcej...
Uwarunkowania rozwoju prasy na �l�sku Opolskim na przestrzeni XIX i XX w.
Spis tre�ci WprowadzenieI. Podstawowe zagadnienia teoretyczne1. Oboczno�� czy rozgraniczenie? �l�sk Górny, Opolski, Opolszczyzna2. Lokalno��...
Cena: 36,69 PLN
więcej...
Proces komunikacyjny w dyskursie reklamowym - specyfika i skutki
SPIS TRE�CI CZʦ� TEORETYCZNA Wst�p Rozdzia� IReklama jako zjawisko spo�eczne1.1. Historia reklamy1.2. Definicje reklamy1.3. Cele i funkcje komunikatu...
Cena: 49,72 PLN
więcej...
Rok z �ycia S�DECZANINA. Analiza prasoznawcza miesi�cznika lokalnego
Spis tre�ciWprowadzenieInformacje ogólne o periodykuAnaliza poszczególnych numerów "S�deczanina" w roku 2011Analiza statystyczna zawarto�ci...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Rzeczywisto�� a obraz rzeczywisto�ci. Telewizyjne magazyny informacyjne w Polsce w procesie manipulacji i perswazji (2004-2007)
nak�ad wyczerpany SPIS TRE�CI Wst�p Rozdzia� I. Problemy podstawowe1. Znaczenie telewizji w Polsce jako �rodka komunikowania2. Magazyny informacyjne...
Cena: 0,00 PLN
więcej...
Pomi�dzy wolno�ci� a odpowiedzialno�ci�. Problemy wsp�czesnych medi�w (tom I)
SPIS TRE�CI Ryszard KOWALCZYKMi�dzy komercj�, odpowiedzialno�ci� i etyk�. Media w perspektywie s�u�by spo�ecznej Maciej ULITAMoralno�� w...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Hanna Wilczy�ska-Toczko i Ma�gorzata �erwe - dwa oblicza reporta�u radiowego, Agnieszka Kawula-Kubiak
Fragment Od Autorki:Publikacja sk�ada si� z trzech zasadniczych rozdzia�ów: pierwszy jest prób� przedstawienia charakterystycznych cech reporta�u,...
Cena: 47,75 PLN
więcej...
Media-czwarta w�adza? t. III cz. 2, Witold Tomasz Machura, Jacek Sobczak
SPIS TRE�CI Micha� DRO�D�Misyjno�� mediów w perspektywie teleologicznej Adrianna ADAMEK-�WIECHOWSKAW walce o pryncypia... Media w tworzeniu...
Cena: 66,00 PLN
Teraz w promocji 50,00 PLN
więcej...
Media-czwarta w�adza? t. III cz. 1, Witold Tomasz Machura, Jacek Sobczak
SPIS TRE�CI Krzysztof WO�NIAKOWSKIPolskie media uchod�cze na W�grzech w latach 1939-1945 (próba syntetycznego spojrzenia) Anna SAKALOUSKAYARegulowanie...
Cena: 61,00 PLN
Teraz w promocji 50,00 PLN
więcej...
Jak sprzeda� informacj�... Seks, humor i sensacja w prasie, Paulina Maria Dmitruk
Ze Wst�pu do ksi��ki: Celem ksi��ki jest zatem przedstawienie przejawów inforozrywki - j�zykowych oraz pozaj�zykowych - w dwóch popularnych...
Cena: 45,30 PLN
więcej...
Nowe media - mo�liwo�ci i pu�apki, Andrzej ks. Adamski, Ma�gorzata Laskowska
Recenzenci:dr hab. Katarzyna Parzychks. prof. UKSW dr hab. Stanis�aw Dzieko�ski SPIS TRE�CI: Wst�p   Cz�� I. Etyka i prawo...
Cena: 49,00 PLN
więcej...
Zaw�d-dziennikarz. Regulacje prawne wybranych pa�stw europejskich w dobie nowych technologii komunikacyjnych, Joanna Taczkowska-Olszewska
Z Rozdzia�u I ksi��ki:W �wietle obowi�zuj�cych w Polsce regulacji za dziennikarza uznaje si� tylko te osoby, które ��czy okre�lona relacja...
Cena: 48,80 PLN
więcej...
Media - czwarta w�adza? t. II, Maria Go�da-Sobczak, Witold Tomasz Machura, Jacek Sobczak
Z Wprowadzenia:Jak wida� chocia�by z analizy zakresu tematycznego artyku�ów, jakie zawiera tom II MEDIÓW - CZWARTEJ W�ADZY?, zakres bada�...
Cena: 68,80 PLN
więcej...
Media publiczne. System medialny w Polsce - pytania i dezyderaty, Piotr Bielawski, Andrzej Ostrowski
Ze Wst�pu:W �rodowisku dziennikarskim i medioznawczym trwa od wielu lat dyskusja nad po��danym kszta�tem mediów publicznych. Ta ksi��ka jest...
Cena: 67,80 PLN
więcej...
Polski reporta� radiowy. Wybrane zagadnienia., Monika Bia�ek
Fragment Rozdzia�u I. ksi��ki: Warto zauwa�y�, �e ju� w dwudziestoleciu mi�dzywojennym zacz�to wskazywa� na pewne cechy gatunku, które...
Cena: 50,50 PLN
więcej...
Media - czwarta w�adza? t. I, Ryszard Kowalczyk, Witold Tomasz Machura
Z Wprowadzenia:Jak wnioskowa� mo�na z zawarto�ci ksi��ki, na miejsce i rol� mediów w Polsce sk�adaj� si� ró�norakie, czasami wzajemnie...
Cena: 62,80 PLN
więcej...
Rynek prasy lokalnej w Wielkopolsce 1990-2010. Studium medioznawczo-politologiczne, Ryszard Kowalczyk
SPIS TRE�CI Wst�p ROZDZIA� IWOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE JAKO OBSZAR BADA� PRASY LOKALNEJ1.1. Charakterystyka demograficzna i terytorialna województwa...
Cena: 65,00 PLN
Teraz w promocji 30,00 PLN
więcej...
Antykultowy wizerunek nowych ruch�w religijnych w perspektywie rzeczywisto�ci medialnej, Piotr Szarszewski
SPIS TRE�CI WprowadzenieCele publikacjiStruktura analizyMetoda weryfikacji propagowanej w mass mediach tezy o negatywnym oddzia�ywaniu wspólnot wyznaniowychWybór...
Cena: 60,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt