Katarzyna Filutowska: "Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik"

Witold Machura: "SYCYLIA" cz. 1

Piotr Rachtan: "Na zapleczu PRL. Erozja"

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Toksoplazmoza. �wiadomo�� wyst�powania i stopie� nara�enia wsp�czesnych Polek

Informacje o publikacji

Autorzy: Paulina Sobi�ska-Wo�niak (autor monografii)
Kategoria: MEDYCYNA

Opis publikacji

SPIS TRE�CI

Wst�p


I. Cel i zawarto�� publikacji


II. Charakterystyka patogenu
2.1. Toxoplasma gondii
2.1.1. Taksonomia i morfologia toxoplasma gondii
2.1.2. Cykl rozwojowy toxoplasma gondii
2.1.3. Inwazjologia
2.2. Toksoplazmoza
2.2.1. Osoby immunokompetentne
2.2.2. Osoby immunosupresyjne
2.2.3. Toksoplazmoza wrodzona
2.2.4. Diagnostyka i leczenie
2.2.5. Profilaktyka

III. Materia� i metody
3.1. Badana grupa kobiet
3.2. Ankieta
3.3. Metodyka

IV. Wyniki bada�
4.1. Charakterystyka badanych kobiet
4.2. Poziom �wiadomo�ci respondentek
4.2.1. Odpowiedzi niespecjalistyczne
4.2.2. Odpowiedzi specjalistyczne
4.3. Poziom nara�enia respondentek
4.4. Inne wskazania respondentek
4.5. Wp�yw czynników socjalno-demograficznych

V. Dyskusja

VI. Wnioski

Literatura

Wykaz tabel

Wykaz rycin

Cena publikacji

0,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt