Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Nowości

W tej części prezentujemy ostatnie 15 naszych publikacji. Aby odnaleźć więcej książek wybierz interesującą Cię kategorię po lewej stronie menu.

Rzecznik prasowy rz�du. Rola i zadania w polskiej polityce informacyjnej po 1989 r.
SPIS TRE�CI   WST�P   Rozdzia� I. KOMUNIKOWANIE SPO�ECZNE I POLITYCZNE 1. Wprowadzenie 2. Poj�cia i definicje komunikowania 3. Proces...
Cena: 66,00 PLN
więcej...
Pragn�li, czynili, min�li...
Spis tre�ci Prolog P�ocki �wiat prababci Naci Kamie�scy z M�awy Babcia Janka Przasnyszanka Dziadek Gienio...
Cena: 60,00 PLN
więcej...
Dziennikarstwo i media muzyczne a polityka
SPIS TRE�CI Dariusz Baran, Artur M. TrudzikNowa perspektywa bada� nad dziennikarstwem i mediami muzycznymi I. Dziennikarstwo...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Rozmowy o meritum
Od autoraKsi��ka sk�ada si� z trzech cz�ci.Cz�� pierwsza, zatytu�owana „Gdzie jeste�my, dok�d zmierzamy”, to rozwa�ania o dzisiejszym...
Cena: 44,00 PLN
więcej...
Prawo i medycyna. Wybrane zagadnienia
Uwaga!!! Publikacja dost�pna tylko w oprawie twardej     SPIS TRE�CIWojciech DerkowskiOdpowiedzialno�� zawodowa lekarzyJoanna D�ugoszO�wiadczenie...
Cena: 60,00 PLN
więcej...
Zwierzy�ce ogrodowe na terenie dawnej Rejencji Opolskiej
Uwaga: ksi��ka tylko w oprawie twardej! SPIS TRE�CI I. UWAGI WST�PNE 1. Przedmiot i cel opracowania 2. Zakres opracowania2.1. Terytorialny2.2. Czasowy 3....
Cena: 60,00 PLN
więcej...
Mimo wszystko. Felietony 2007-2012
fragment publikacji: Gen autodestrukcji Obok wielu wad trzeciej Rzeczpospolitej, wad� najwi�ksz� jest to, �e jej stan móg�by nasun��...
Cena: 66,00 PLN
więcej...
Tropem wielkiej przemiany. Publicystyka 1989-2004
Spis tre�ci WST�P   3.10.1989. - Reforma gospodarki krok po kroku   1991 24.02.1991. - Prezydent musi uwa�a� na s�owa 14.03.1991....
Cena: 55,00 PLN
więcej...
SYCYLIA. Odkrywaj�c Trapani - cz. 1
Uwaga! publikacja zawiera ponad 100 unikalnych zdj�� miejsc i postaci, o których mowa w jej tre�ci. Dost�pna tak�e w twardej ok�adce.   SPIS...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Paserstwa skarbowe w polskim prawie karnym skarbowym
Uwaga! Ksi��ka dost�pna tak�e w oprawie mi�kkiej! Spis tre�ci Wykaz skrótówWst�pRozdzia� I. Paserstwo skarbowe – historia...
Cena: 74,00 PLN
więcej...
Orzecznictwo s�dowe jako �r�d�o prawa. Ksi�ga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi
publikacja tylko w oprawie twardej   Spis tre�ci Profesor Jacek Sobczak. Przegl�d twórczo�ci naukowejSpis publikacji profesora Jacka Sobczaka...
Cena: 70,00 PLN
więcej...
Na zapleczu PRL-u. EROZJA
Uwaga! Publikacja dostepna tylko w oprawie twardej(zawiera 24 ilustracje tekstów, o których mowa w ksia�ce!) Fragment "Od Autora": ...
Cena: 58,00 PLN
więcej...
Jawno�� �ycia publicznego
Spis tre�ci TRANSPARENTNO�� �YCIA PUBLICZNEGOWies�aw Jasi�skiRola sygnalistów w obrocie gospodarczymJacek SobczakOchrona tajemnic zawodowych...
Cena: 62,00 PLN
więcej...
Rodzinne drogi
Uwaga! Ksi��ka w oprawie twardej!  Od Autora „Rodzinne drogi”? Na pomys� opracowania takiej kroniki rodzinnej wpad�em dawno...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
K�amstwo, kr�tactwo, destrukcja. Trzy lata rz�d�w PiS
Wybór publicystyki K. �ozi�skiego z lat 2015-2018WST�PKsi��ka jest moj� specyficzn� kronik� „pod�ej zmiany”, któr�...
Cena: 49,90 PLN
więcej...
Las tres caras de la medalla: Franco, Mussolini y las mujeres
Uwaga! Publikacja w j�zyku hiszpa�skim     Índice   Introducción   Capítulo I - Noción general de la historia...
Cena: 50,00 PLN
więcej...
Mussolini by� m�j... Petacci, Sarfatti, Guidi, Dalser
Uwaga! Ksi��ka dost�pna tylko w twardej oprawie!   Recenzja: Ka�dy naród kryje w sobie swoj� histori�, ka�dy naród jest wielk�...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
"O stabilno�� kodeksu karnego w �wietle reali�w". Ksi�ga Jubileuszowa Profesora Stanis�awa Hoca - t. II
publikacja w oprawie twardej Spis tre�ci Prace dedykowane prof. dr hab. Stanis�awowi HocowiMarek J. LubelskiSpór o dyrektyw� wiod�c� wymierzania...
Cena: 70,00 PLN
więcej...
"O stabilno�� kodeksu karnego w �wietle reali�w". Ksi�ga Jubileuszowa Profesora Stanis�awa Hoca - t. I
publikacja w oprawie twardej Spis tre�ci Profesor Stanis�aw Hoc: cz�owiek nauki, prawnik, praktyk, nauczyciel akademickiWykaz osi�gni�� Profesora...
Cena: 74,00 PLN
więcej...
Kary jako podstawowe sankcje w prawie karnym
publikacja w oprawie twardejSpis tre�ciOgólnopolska Konferencja Naukowa „Kary jako podstawowe sankcje w prawie karnym”, Opole, 22 lutego 2018...
Cena: 100,00 PLN
więcej...
Przest�pstwo brania udzia�u w zorganizowanej grupie albo zwi�zku przest�pczym w polskim kodeksie karnym
Spis tre�ciWprowadzenieRozdzia� 1Rys historyczny1.1. Penalizacja zorganizowanych form dzia�alno�ci przest�pczej w ustawodawstwie pa�stw zaborczych1.2....
Cena: 89,00 PLN
więcej...
Pi�� tysi�cy kilometr�w przez Indie i Nepal
Uwaga!!!ksi��ka zawiera ponad 100 oryginalnych, kolorowych zdj�� Ze "WST�PU"W moim spojrzeniu na Indie mam dystans czasu – 37 lat od pierwszego...
Cena: 45,00 PLN
więcej...
Odpowiedzialno�� dyscyplinarna nauczycieli akademickich, student�w i doktorant�w. Zbi�r akt�w prawnych i orzecznictwa
Z recenzji wydawniczej:Recenzowana praca ma merytorycznie nowatorski charakter, nie istnieje bowiem w dotychczasowym dorobku pi�miennictwa prawniczego �adne...
Cena: 50,00 PLN
więcej...
�ycie pod wiatr
SPIS TRE�CI Cz�� 1.Reporta�e z mojego �yciaCzasy Bieruta (1948-1956)Ca�a Polska czeka na swego Dubczeka (1968-1971)Mój skromny Sierpie�...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Sprawstwo kierownicze i inne szczeg�lne postacie sprawstwa w polskim prawie karnym
SPIS TRE�CI   Wst�pRozdzia� I.Problem wyodr�bnienia szczególnych postaci sprawstwa w polskim prawie karnym, ze szczególnym uwzgl�dnieniem...
Cena: 80,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt